úterý 23 duben 2019

 

publicita

×

Chyba

[OSYouTube] Alledia framework not found

eGon jako symbol eGovernmentu

eGON, symbol eGovernmentu, je v přeneseném významu živý organismus, ve kterém vše souvisí se vším a fungování jednotlivých částí se navzájem podmiňuje. Existenci a životní funkce eGONa zajišťuje:

S eGONem přichází změna. Končí zbytečné obcházení úřadů, končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Místo toho dochází k zrovnoprávnění elektronických dokumentů s papírovými a vytvoření husté sítě univerzálních kontaktních míst, ze kterých každý může jednoduše elektronicky komunikovat se všemi úřady a institucemi.

eGON je, stejně jako eGovernment, vstřícný, jednoduchý a funkční

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 Co poskytuje Czech POINT

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • CzechPOINT office
 •  

  Postup vydání ověřeného výpisu
  Před tím než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

  Jaké doklady o výpis doložit?
  Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

  U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

  Evidence Kritéria pro vyhledávání
  Obchodní rejstřík IČ subjektu
  Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
  Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
  Rejstřík trestů Údaje z platného občanského průkazu nebo cestovního pasu
  Podání podle živn. zákona Platný doklad totožnosti, IČ subjektu
  Bodové hodnocení řidiče Platný doklad totožnosti
  Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
  Autovraky ISOH IČ subjektu, platný doklad totožnosti
  Insolvenční rejstřík IČ subjektu, osobní údaje (konkrétní osoba)
  Datové schránky Údaje z platného občanského průkazu nebo cestovního pasu

   

  Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:
  Pro vydání ověřeného výpisů z Rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z Rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z Rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

  Ceník služeb
  Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na pokladně OÚ.

  Evidence
  Cena za 1. stranu
  Cena za každou další
  i započatou stránku
  Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
  Rejstřík trestů 50,- Kč
  Registr řidičů 50,- Kč 50,- Kč
  Kvalifikovaní dodavatelé 50,- Kč 50,- Kč
  Autovraky ISOH 100,- Kč 50,- Kč
  Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
  Autorizovaná konverze dokumentů 30,- Kč
  Datové schránky zdarma  zdarma

   

  Upozornění
  Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).
   Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

  Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

  Podání lze provést jedním z následujících postupů:

  Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

  Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

  Výše správních poplatků za podání RžP
  Podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 24

  Poplatek Předmět poplatku
  1000,- Kč
  • Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání.
  • Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání.
  500,- Kč • Další ohlášení živnosti.
  • Přijetí další žádosti o koncesi.
  • Změna rozhodnutí o udělení koncese.
  • Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.
  100,- Kč • Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.
  Zdarma • Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
  • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
  • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
  • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
  50,- Kč •Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona.

  Užitečné odkazy

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - Na úřad přes internet
  www.czechpoint.cz
  eGovernment
  www.mvcr.cz/egovernment.aspx
  Informační web veřejné správy o datových schránkách
  www.datoveschranky.info/

  Interaktivní mapa

  interaktivni mapa

  Virtuální prohlídka