pondělí 26 červen 2017
 • Víte že...

  V naší obci je nejvýše položené čapí hnízdo v České republice?

 • Víte že...

  Grafitové doly byly otevřeny Schwarzenbergy roku 1812?

 • Víte že...

  Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, byl na místě dřevěné kaple z roku 1787 postaven v roce 1799?

 • Víte že...

  V roce 1938, na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu?

 • Víte že...

  Obec založil Hirzo z Klinkerbergu roku 1268?

Život se zkratkami

Zkratka podle Wikipedie je ustálený způsob zkrácení slova nebo sousloví.Zkratky doprovází lidstvo prakticky od nepaměti, používali je již staří Římané, objevují se ve staročeštině, v češtině se podstatně rozšířily po II. světové válce.

V průběhu vývoje života v obci Černá v Pošumaví, což ovšem platí pro naprostou většinu obcí, hrály zkratky rovněž svou roli. Po příchodu nových dosídlenců do obce vznikla po krátké době MSK/Místní správní komise/,která plnila až do voleb v roce 1946 úlohu MNV/Místní národní výbor/.V obci byly založeny tři strany- KSČ/Komunistická strana Československa/, ČSL/Československá strana lidová/ a ČSSD/Československá strana sociálně demokratická/,do voleb již kandidovaly jen dvě, neboť ČSSD se sloučila s KSČ. Nejvíce hlasů získala KSČ, začaly vznikat AV NF/Akční výbory Národní fronty/, které prověřovaly spolehlivost členů MNV a očišťovaly organizace NF od reakčních živlů. Pod vedením KSČ vznikly LM/Lidové milice/, které v té době zabezpečovaly ochranu důležitých objektů, závodů, skladů, nádraží.Spolupracovaly s PÚ SNB/ Pohraniční útvar Sboru národní bezpečnosti/. Okrsek SNB/Sbor národní bezpečnosti/ byl i v Černé, později byl zrušen a bylo vytvořeno OO VB/Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti/ v Horní Plané. Na Mokré vznikla v roce 1948 STS/Strojně traktorová stanice/, která zajišťovala komplexní obdělávání zemědělské půdy, která patřila NPF/ Národnímu pozemkovému fondu/.O rok později začala v Černé i okolních obcích vznikat JZD/Jednotná zemědělská družstva/, která později zanikla a přešla do hospodaření ČSSS/ Československých státních statků/. V té době začíná výstavba Lipenské přehrady, v rámci akce „Mládež buduje pohraničí“ přišlo několik stovek mladých členů ČSM/Československý svaz mládeže“. Ubytováni byli v Dolní Vltavici, na Kyselově a na Bližné a někteří zde po skončení výstavby zůstali. Zkratka se však nevžila u obnovené české Obecné školy, později přejmenované na Národní školu a ještě později na Základní školu. Ve větších obcích byly ZDŠ/Základní devítiletá škola/, místo Gymnazia byla JSŠ/ Jedenáctiletá střední škola/ po ní DSŠ/Dvanáctiletá…/.Stejně tak fungovala nejprve Veřejná obecní knihovna, pozdějí Místní lidová knihovna.Až do současné doby stále funguje již v šedesátých létech založený SPOZ/Sbor pro občanské záležitosti/. Nejvíce se však zkratky vyřádily v tzv. společenských organizacích v obci. Ty byly sdruženy pod hlavičkou NF/Národní fronta/ a v obci byly: PO/Pionýrská organizace/, SSM/Socialistický svaz mládeže/, ČSTV/Český svaz tělesné výchovy/, ČSPO/Český svaz požární ochrany/,ČSŽ/Český svaz žen/, SČSP/ Svaz československo-sovětského přátelství/, ČSČK/Československý červený kříž/, ČMS/České myslivecké sdružení/, SRPŠ/Sdružení rodičů a přátel školy/, ROH/ Revoluční odborové hnutí/, Svazarm/ Svaz pro spolupráci s armádou, jednotky PS VB/Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti/ a PPS/Pomocník Pohraniční stráže/ a další. Podle JP KVČ/Jednotný plán kulturně výchovné činnosti/se pořádaly akce jako SZBZ/Sokolovský závod branné zdatnosti/, DZBZ/Dukelský závod branné zdatnosti/, PS/Partyzánský samopal/,BÚV/Běh Únorového vítězství/, STTM/Soutěž technické tvořivosti mládeže/, pořádaly se Hovory s mládeží. Prakticky celé dění v obci bylo vždy obsaženo v Socialistickém závazku, jímž se plnilo i celé období 5LP/Pětiletý plán – pětiletka/. Ten měly za úkol propagovat Agitační dvojice, schůzová činnost probíhala v AS/Agitační středisko/, kulturní akce probíhaly pod hlavičkou OB/Osvětová beseda/,v podnicích se zakládaly BSP/Brigáda socialistické práce/, v osadách pracovaly OV/Občanské výbory/, z komisí při MNV měla důležitou roli KOVP/Komise pro ochranu veřejného pořádku/.V podnicích, např. v zemědělství, probíhala v zimním období ZŠP/Závodní škola práce/, někteří občané absolvovaly i VUML/Večerní univerzita marxismu leninismu/, někteří jiní byli pod dohledem StB/Státní bezpečnost/, pokud s ní přímo nespolupracovali. Mezi nejdůležitější oslavovaná výročí patřila VŘSR/Velká říjnová socialistická revoluce/, Den vítězství/ Unor 1948/,Den osvobození/9.květen/,Svátek práce/1.Máj/, SNP/Slovenské národní povstání/, MDŽ/Mezinárodní den žen/ a mnoho dalších, zejména podle výročí komunistických politiků a výročí socialistických zemí. V té době již jsme všichni žili v ČSSR/Československá socialistická republika/, naším největším přítelem na věčné časy byl SSSR/Svaz sovětských socialistických republik nebo rozšířenější Sovětský svaz/. Německo bylo rozděleno na NDR/Německá demokratická republika / a NSR/Německá spolková republika/ a byli jsme sdruženi pod RVHP/Rada vzájemné hospodářské pomoci/. Nakupovat jsme chodili do Kovomatu, Narpy,Chemodrogy, Technomatu, Mototechny, Lověny, Masny, Pramenu, Tepu,Okuly, Obuny, Elektry, Švadlenky a řady dalších.Pokud jsme chtěli větší sortiment pohromadě pak jsme navštívili v Budějovicích obchodní domy Prior nebo Družbu, někdo zašel i do Tuzexu. To je jen malý výčet toho, v jakých zkratkovitých poměrech jsme tehdy žili.Nic z toho však šmahem neodsuzuji, taková byla doba, lidé žili a pracovali a dost často i se zájmem a chutí. Příkladem mohou být především tzv. Akce“Z“ / zdarma/, kam řada lidí nechodila z donucení, ale ze snahy pomoci obci.Co lidé neměli tehdy moc rádi, to bylo věčné schůzování a některé nucené oslavy/ 1.Máj např./. Zkratky však nacházíme i v dnešní době, jsou sice jiné,ale mnohé dřívější stále platí a je jich stále hodně. Žije se rychleji a zkratky si vytváříme nové a nové i sami/ sms zprávy, e-maily, facebook/. Asi se bez nich nedá žít, patří k životu.

23.7.2014, František Záhora