pondělí 25 září 2017

 

publicita

Vyhlášky

 

 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č.  6/2009 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou reguluje používání zábavné pyrotechniky.

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 5/2009, o užívání plakátovacích ploch v majetku obce a umisťování reklamních prostředků.

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 4/2009, kterou se stanovují pravidla pro chov drobných zvířat a pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Černá v Pošumaví.

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 50 až 54 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, oznamuje Veřejnou vyhláškou č. 2 / 2009, že usnesením 27. zasedání Zastupitelstva obce Černá v Pošumaví ze dne  27.4.2009 vydává Opatřením obecné povahy „Územní plán Černá v Pošumaví“.

Obecní úřad Černá v Pošumaví oznamuje zahájení řízení o vydání územního plánu obce a oznamuje, že byl vystaven návrh územního plánu Černá v Pošumaví.

Kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitostí.

Zadání změny č.2 ÚPNSÚ Černá v Pošumaví.

Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č. 3/2003, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů.

o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu pro správní území Černá v Pošumaví

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu pro správní území Černá v Pošumaví

Vyhláška o místních poplatcích.

Směrnice, řády, nařízení

Požární řád obce.

podle zákona o poskytování informací (č. 106/1999 Sb. ).

Tento domovní řád stanoví některé další podmínky užívání bytů a společných prostor v domech, které jsou ve vlastnictví obce.

Směrnice pro tvorbu a použití fondů příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví. Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.), § 29 – 33

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce Černá v Pošumaví.

Nařízení obce č. 1 / 2008

 

Interaktivní mapa

interaktivni mapa

Virtuální prohlídka