22. zasedání Zastupitestva JK

Zveřejněno:17. 6. 2019

České Budějovice 14. června 2019

V souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění

s v o l á v á m

22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

na čtvrtek 27. června 2019 od 11:00 hodin.

Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále

Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2,

České Budějovice, 2. podlaží.

Mgr. Ivana Stráská, v.r.

Příloha:

Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

dne 27. června 2019

 1. Zahájení

 2. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2018

 3. Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018

 4. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 10 5. do 13. 6. 2019

 5. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje

 6. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR

 7. Žádost o poskytnutí individuální dotace – TOULAVA, o.p.s.

 8. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 9. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

 10. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu JK

 11. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ v rámci 11. výzvy MAS Strakonicko s vazbou na 71. výzvu IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje

 12. Investiční záměr „Víceúčelové centrum služeb pro veřejnost a tranzitní dopravu“ vč. dopravního napojení na komunikaci I. třídy

 13. Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. na roky 2019 – 2023

 14. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.

 15. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2019/2020

 16. Zrušení usnesení 188/2018/ZK-14 a ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 H“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

 17. Zrušení usnesení 187/2018/ZK-14 a ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 G“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

 18. Zrušení usnesení 453/2017/ZK-10 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje

 19. Revokace usn. č. 228/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium Český Krumlov

 20. Revokace usn. č. 123/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB

 21. Revokace usn. č. 427/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ, SPŠ automobilní, ČB

 22. Revokace usn. č. 326/2017/ZK-8 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SOU Lišov

 23. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu

 24. Rozpočet školství – druhá úprava rozpisu rozpočtu

 25. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem

 26. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

 27. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021

 28. Změna vzoru dodatku k Pověření – základní síť

 29. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019

 30. Individuální dotace organizaci Fokus Tábor, z.s.

 31. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020

 32. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020

 33. Žádost organizace KreBul, o.p.s. o investiční podporu

 34. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti

 35. Zrušení části usnesení č. 74/2018/ZK-12 a schválení změny projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“

 36. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2019“

 37. Změna usnesení zastupitelstva kraje 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 k Dotačnímu programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019

 38. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje

 39. Dotační program JK – Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 – výběr projektů

 40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019 – výběr projektů

 41. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 – 2. část

 42. Peněžitý dar Statutárnímu městu České Budějovice

 43. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

 44. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje

 45. Změna usnesení č. 183/2017ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 ve věci realizace projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“

 46. Zrušení usnesení č. 452/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 ve věci realizace projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ – Alšova jihočeská galerie a nové schválení financování

 47. Financování nezpůsobilých výdajů projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“

 48. Realizace projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje

 49. Realizace projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje

 50. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým zadáním – uzavření smluv s dopravcem České dráhy, a.s.

 51. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti drážní dopravou mezi Jihočeským krajem a Středočeským krajem

 52. Dodatek č. 21 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.

 53. Žádost o individuální dotaci – Obec Sedlec

 54. Rozpočtové změny 13/19

Majetkové dispozice

 1. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí – vyhlášení

 2. Směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 se statutárním městem České Budějovice

 3. Směna pozemků s městem Tábor v k. ú. Měšice u Tábora (špýchar Měšice)

 4. Záměr prodeje části pozemku společnosti E.ON Distribuce a.s. v k. ú. Měšice u Tábora

 5. Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice

 6. Souhlas s odstraněním staveb v prostoru kasáren Planá

 7. Souhlas s odstraněním staveb v areálu letiště

 8. Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice

 9. Koupě pozemku v PR Mokřiny u Vomáčků

 10. Změna usnesení č. 127/2019/ZK-20 – darování movitých věcí Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice

 11. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 9. 10. 2018 do 13. 5. 2019

 12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období od 30. 11. 2018 do 13. 6. 2019

 13. Zpráva o činnosti Dopravního výboru za období od 4. 12. 2018 do 14. 5. 2019

 14. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období od 29. 11. 2018 do 12. 06. 2019

 15. Zpráva o činnosti Výboru pro podporu hospodářského rozvoje za období od 5. 12. 2018 do 11. 6. 2019 a plán práce na II. pololetí roku 2019

 16. Zpráva o činnosti Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí za období od 27. 11. 2018 do 10. 6. 2019

 17. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje

 18. Různé, diskuze

 19. Závěr

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí