Znak a vlajka obce

Symboly obce

Autor znaku

Návrhy znaku a vlajky zpracoval heraldik
Mgr. Jan Tejkal,
Záblatská 25,
713 00 Ostrava – Heřmanice,
tel.: +420 602 953 832,
e-pošta: j.tejkal@volny.cz

 

Symbolika obce

Oficiální popis znaku zní: Ve stříbrném štítě nad modro – černě stříbrným vlnitým břevnem dělenou zvýšenou vlnitou patou červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky podložená kosmo mlátkem a šikmo želízkem, obojí modré s černými topůrky.

Vlajkou obce je (popis):
List tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a černý, poměru 10 : 2 : 1 : 3. Vlnité pruhy mají tři vrcholy a dvě prohlubně. V žerďové polovině horního bílého pruhu červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky podložená kosmo mlátkem a šikmo želízkem, obojí modré s černými topůrky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Figura růže vyjadřuje historickou vazbu obce ke Krumlovsku a současně připomíná pečeť mariánského kostela v Černé doloženou otiskem z první poloviny 19. století. Figura hornických kladiv (mlátek a želízko) odkazuje na těžbu grafitu na území obce. Figura vlnitým břevnem dělené vlnité paty vytváří vizuálně tři vlnité pruhy – modrý a stříbrný (bílý) jako symbol Lipenského jezera a soutoku Vltavy a Olšiny a černý jako tzv. mluvící znamení připomínající českou i německou verzi názvu obce dle polohy u Černého potoka.

Barvami obce jsou bílá a modrá.

Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka.

Znak a vlajku obce projednal a schválil podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém zasedání 21.11.2007

 

OZNÁMENÍ OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ
o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání.

Čl. I
Znak, vlajka, barvy a razítko obce
1. Oficiální popis znaku zní: Ve stříbrném štítě nad modro – černě stříbrným vlnitým břevnem dělenou zvýšenou vlnitou patou červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky podložená kosmo mlátkem a šikmo želízkem, obojí modré s černými topůrky.
2. Vlajkou obce je (popis): List tvoří čtyři vodorovné pruhy, bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a černý, poměru 10 : 2 : 1 : 3. Vlnité pruhy mají tři vrcholy a dvě prohlubně. V žerďové polovině horního bílého pruhu červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky podložená kosmo mlátkem a šikmo želízkem, obojí modré s černými topůrky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
3. Barvami obce jsou bílá a modrá.
4. Razítkem obce je kulaté pole se znakem obce vyobrazeným uprostřed a celým názvem obce uvedeným po obvodu razítka.
5. Vyobrazení znaku a vlajky obce jsou přílohou tohoto oznámení a jsou v originále uschovány na Obecním úřadě.

Čl. II
Užívání znaku obce
1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku (§2 a následující zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů), může obec, jakož i jí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce.
2. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.
3. Svolení k užívání znaku obce vydává zastupitelstvo obce na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku obce, podané na Obecním úřadě.
4. Znak obce lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných
e) na propagačních tiscích a publikacích
f) na upomínkových předmětech

Čl. III
Užívání vlajky obce
1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, vlajku obce užívá obec, její orgány a organizace.
2. Vlajku obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech obecního, regionálního, státního či mezinárodního charakteru.

Čl. IV
Užívání razítka obce
Pokud není předepsáno užívání úředního razítka s malým státním znakem, může obec v souladu s §11 odst.5) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, užívat razítko obce.

Čl. V
Úplata za užívání znaku obce
Souhlas s užíváním znaku obce se poskytuje za úplatu, pokud se zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výše úplaty je součástí tohoto usnesení.

Čl. VI
Společná ustanovení
Symboly obce lze používat jen v souladu s platnými předpisy a to vhodným a důstojným způsobem. Nedodržení stanovených podmínek může být postihnuto podle obecně závazných předpisů (např.zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).

Schváleno na 14. zasedání Zastupitelstva obce Černá v Pošumaví dne 17.12.2007.

Podatelna

ID Datové schránky: k7wbyar
E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
Telefon: +420 380 744 062

Obecní úřad

Černá v Pošumaví 46
382 23 Černá v Pošumaví

IČ: 00245828
DIČ: CZ00245828

Všechny kontakty

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne
Pondělí 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Úterý
Středa 07:30 - 11:45 12:45 - 17:00
Čtvrtek
Pátek 07:30 - 11:00

Aktuální počasí

Černá v Pošumaví Počasí